ฐานข้อมูลงานวิจัย

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ปี ชื่อบทความ
2563 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : การพัฒนาตำรับอาหารไทยประยุกต์มื้อกลางวัน ในการเพิ่มคุณค่าสารอาหารเพื่อส่งเสริมโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน [อาจารย์อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล ]
2563 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : พฤติกรรมการใช้สมุนไพรของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [อ.ทัศน์กร อินทจักร์ ]
2563 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ดำในกลุ่มเด็กและเยาวชน พื้นที่การท่องเที่ยวชุมชนบ้านจ่าโบ่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน [อ.ทับทิม เป็งมล ]
2563 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกระบวนการจัดการความรู้ [อ.ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข ]
2563 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : การสร้างนวัตกรรมหนังสือภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการพูดของเด็กปฐมวัยพื้นที่ห่างไกลในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [อ.ตฤณ หงษ์ใส ]
2563 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [อ.สัญฌา พันธ์แพง ]
2563 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ละว้าด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสิรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ [คมศิลป์ ประสงค์สุข ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ [บุญฑวรรณ วิงวอน ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : Academic Psychiatry and Psychology Journal [Mahathamnuchock S. ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : พิฆเนศวร์สาร [ศิวาพร มหาทำนุโชค ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : Recreation Conficts in National Parks and Coping Behaviors of Park Visitors [Prathumthin,S., N.T.Phongkhieo and T.Nieamsup.Z ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : การผลิตครูของต่างชาติ : บทเรียนที่สามารถประยุกต์ใช้ในประเทศไทย [ณัฐฉน ฟูเต็มวงศ์ ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยต้นทุนฐานกิจกรรมของผู้ปลูกกาแฟ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [สุพจน์ คำมะนิด ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงด้านสุขภาพของครอบครัวชนเผ่ากะเหรี่ยงแดงบ้านดอยแสง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน [พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงด้านสุขภาพของครอบครัวชนเผ่ากะเหรี่ยงแดงบ้านดอยแสง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน [พัชรี วงศ์ฝั้น ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ : การยอมรับตํารับอาหารไทยประยุกต์มื้อกลางวัน และพฤติกรรมการบริโภคอาหารในเด็กก่อนวัยเรียน [อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน [สิริลักษณ์ กัลยา ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ : การพัฒนาระบบโรงเรือนอัตโนมัติเพื่อการปลูกมะเขือเทศราชินี. [รจนา แสงเฮ่อ ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจจับควันไฟป่าของอุปกรณ์เซนเซอร์ [เบ็ญจภรณ์ ญาณกรกุล ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ : การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับควันไฟด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ [ภานุวัฒน์ สกุลวุฒิชัย ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ : การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ดอยแสงโมเดล จังหวัดแม่ฮ่องสอน. [ชลธิดา ณ ลำพูน ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [บุณยณัฐ บัวราช ]
2564 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ : การพัฒนาการใช้ภาษาบนฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นเพื่อการดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน. [ปรภัทร คงศรี ]