ฐานข้อมูลงานวิจัย

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ปี ชื่อบทความ
2563 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : การพัฒนาตำรับอาหารไทยประยุกต์มื้อกลางวัน ในการเพิ่มคุณค่าสารอาหารเพื่อส่งเสริมโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน [อาจารย์อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล ]
2563 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : พฤติกรรมการใช้สมุนไพรของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [อ.ทัศน์กร อินทจักร์ ]
2563 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ดำในกลุ่มเด็กและเยาวชน พื้นที่การท่องเที่ยวชุมชนบ้านจ่าโบ่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน [อ.ทับทิม เป็งมล ]
2563 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกระบวนการจัดการความรู้ [อ.ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข ]
2563 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : การสร้างนวัตกรรมหนังสือภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการพูดของเด็กปฐมวัยพื้นที่ห่างไกลในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [อ.ตฤณ หงษ์ใส ]
2563 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [อ.สัญฌา พันธ์แพง ]
2563 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI) : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ละว้าด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสิรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน [ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง ]