ฐานข้อมูลงานวิจัย

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ปี ชื่อบทความ
2563 การพัฒนาตำรับอาหารไทยประยุกต์มื้อกลางวัน ในการเพิ่มคุณค่าสารอาหาร เพื่อส่งเสริมโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน [อาจารย์อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล ]
2564 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนเครือข่ายผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน [คมศิลป์ ประสงค์สุข ]
2564 บทบาทธรรมนูญกลไกขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข็มแข็ง : กลุ่มฮักน้ำจาง บ้ายนากว้าวกิ่ว ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. [สุพจน์ คำมะนิด (ผู้วิจัยร่วม) ]
2564 The Development of a School, Family, and Community Guideline for Risky Sexual Behavior Prevention Among Junior High School Students in a Semi-Urban Area in the Border of Thailand [Mahathamnuchock S. ]
2564 แม่ฮ่องสอนเมืองชายแดนภาคเหนือด้านตะวันตก: ความท้าทายต่อการพัฒนาเป็นพื้นที่พิเศษ [ศิวาพร มหาทำนุโชค ]
2564 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน [พัชรี วงศ์ฝั้น ]
2564 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงด้านสุขภาพของครอบครัวชนเผ่ากะเหรี่ยงเเดง บ้านดอยเเสง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน [พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา ]
2564 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน [สิริลักษณ์ กัลยา ]
2564 การพัฒนาการใช้ภาษาบนฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นเพื่อการดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน. [ปรภัทร คงศรี ]
2565 การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้นิทานพื้นบ้านชนชาติพันธุ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [ภัสราภรณ์ นันตากาศ ]
2565 ไม้เท้าไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อผู้พิการทางการมองเห็น [นายสัญฌา พันธุแพง (ผู้วิจัยร่วม) ]
2565 การวิเคราะห์หาขนาดของวัตถุ กรณีศึกษา: กล้วยปอกเปลือก [สัญฌา พันธุ์แพง (ผู้วิจัยร่วม) ]
2565 เครื่องแจงเตือนน้ำล้นผ่านแอปพลิเคชันไลน์ [ภัทรมน พันธุ์แพง (ผู้วิจัยร่วม) ]
2565 การสร้างสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ปูลิงแลนด์ [ภัทรมน พันธุ์แพง (ผู้วิจัยร่วม) ]
2565 Utilizing the Internet of Things technology to control oyster mushrooms [Panpaeng, S. (ผู้ร่วมวิจัย) ]
2565 Development of Internet of Things System for Environment Control in Niam Hom (Strobilanthes nivea Craib) [Panpaeng, S. ]
2565 เครื่องแจ้งเตือนทานยา [พุทธชาติ ยมกิจ (ผู้วิจัยร่วม) ]
2565 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตำบลปางหมู [พุทธชาติ ยมกิจ (ผู้วิจัยร่วม) ]
2565 ระบบบริหารจัดการการสั่งอาหารออนไลน์ [จีรัง คำนวณตา (ผู้วิจัยร่วม) ]
2565 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน [ปัทมา รัตนกมลวรรณ ]
2565 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน [มนัส สุวรรณ ]
2565 ทฤษฎีและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย: จากความคิดสู่การลงมือฆ่าตัวตาย และการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย [ศิวาพร มหาทำนุโชค ]
2565 การศึกษาการตรวจเท้าด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน [ศิวาพร มหาทำนุโชค ]
2565 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชุมชนท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [กาญจน์พิชชา ถวิลไทย ]
2565 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกระบวนการจัดการความรู้ [คมศิลป์ ประสงค์สุข ]
2565 การพัฒนาสมรรถนะการแข่งขันธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก เพื่อรองรับและการเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านการค้าชายแดนถาวรไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน [วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ ]
2565 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการของกลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน [วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ ]
2565 การแปรทางภาษา: การแปรของภาษาอังกฤษในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง. [ปรภัทร คงศรี ]
2565 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพฤกษศาสตร์ พื้นบ้านและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอจังหวัดแม่ฮ่องสอน [รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ ]
2565 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและทักษะชีวิตโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดของครูและนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [นวพร ชลารักษ์ ]
2565 ศักยภาพการตลาดการค้าชายแดนไทย-เมียนมาภายหลังสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน [สุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ์ ]
2563 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากอันตรายในการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรในตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [ทัศน์กร อินทจักร์ ]