บุคลากร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

อาจารย์ชลธิดา ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
อาจารย์หทัยภัทร เสาวรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์อรวรรณ ผดุงการณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครูอรรถการณ์ ปรีดี
ครูปฏิบัติการ
ครูสุทัตตา ศรีสุวรรณ
ครูปฏิบัติการ
ครูพรพรรณ สงวนสิทธิ์
ครูปฏิบัติการ
ครูเมธาวี วิบูลย์พันธ์
ครูปฏิบัติการ
นางสุรีย์ ธนกิจดี
ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน
นางสาวอาภาพร วงค์สิงห์
ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน
นางสาวพิชญาวี มงคลเพชรรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน
นางสาวพัชญ์ธิฌา มากพูน
ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน
นางเปมิกา อรรคฮาต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชฎารัตน์ มากพูน
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
นายสุรสิทธิ์ ประสงค์สุข
ผู้ปฏิบัติงานบริการ