โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ครูหทัยภัทร เสาวรัตน์
ครูปฏิบัติการ
ครูอรรถการณ์ ปรีดี
ครูปฏิบัติการ
ครูสุทัตตา ศรีสุวรรณ
ครูปฏิบัติการ
ครูพรพรรณ สงวนสิทธิ์
ครูปฏิบัติการ
ครูเมธาวี วิบูลย์พันธ์
ครูปฏิบัติการ
นางสุรีย์ ธนกิจดี
ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน
นางสาวอาภาพร วงค์สิงห์
ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน
นางสาวศศิวิมล จ่าเหว่
ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน
นางสาวเพียงเพ็ญ พงษ์สม
ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน
นางเปมิกา อรรคฮาต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชฎารัตน์ มากพูน
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
นายสุรสิทธิ์ ประสงค์สุข
ผู้ปฏิบัติงานบริการ