📌เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2567 โดยมี ดร.นิพนธ์ คำพา ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และผู้บริหารฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
โอกาสนี้ ดร.นิพนธ์ คำพา ประธานฯ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์มณีรัตน์ ทองปัน อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ นางสาวรวิวรรณ รอตโกมิล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
.
ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร ความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และรายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในรับปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567.
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.