Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวรอบรั้ว วมส.

2021-06-15 00:11:47

โครงการจุดประกายการทำวิจัยและพัฒนาสู่ ยุค 5G

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “จุดประกายการทาวิจัยและพัฒนาสู่ ยุค5G”.

Read more
2021-06-15 00:10:35

วมส.ต้อนรับคณะครู เเละนักเรียนในโอกาสศึกษาดูงานวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ต้อนรับผู้บริหาร ครู เเละนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่งะ โรงเรียนบ้านป่าหมาก และโรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋.

Read more
2021-06-15 00:09:23

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย การปฐมพยาบาล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้.

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ????????

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ???? คลิก ???????? https://bit.ly/2TrolnQ

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย | การประถมศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศ(Information)

Contact us

Call: 0 53613263 ,0623104903
จันทร์ - ศุกร์(เวลา 8.30 - 17.00 น.)

Email: msc@cmru.ac.th
Web:www.msc.cmru.ac.th

Location: สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู

location