Click ...
Previous
Next
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร COVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อรวบรวมส่งมอบให้แก่ ศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation : CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read More »

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เรื่องให้ผู้บริหาร อาจารย์ ครู และบุคลากร มาปฎิบัติงานและดำเนินการเรียนการสอน และการสอบ เป็นระบบ On – site ณ สถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ

Read More »

ข่าวกิจกรรม / โครงการฯ

แผนที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน