Click ...
Previous
Next
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เรื่อง การจำกัดพื้นที่ในการรับ-ส่ง พัสดุ ไปรษณียภัณฑ์ อาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 2

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อรวบรวมส่งมอบให้แก่ ศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation : CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เรื่อง การจำกัดพื้นที่ในการรับ-ส่ง พัสดุ ไปรษณียภัณฑ์ อาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

Read More »

ข่าวกิจกรรม / โครงการฯ

แผนที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ลิงค์ภายใน