บุคลากร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์สัญฌา พันธุ์แพง
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
วท.ม.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏลำปาง
อาจารย์ภัทรมน พันธุ์แพง
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
วท.ม.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วท.บ.
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ค.ด.
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กำลังศึกษา)
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ค.ม.
เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์คมสัน โกเสนตอ
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปร.ด.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กำลังศึกษา)
วท.ม.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์
ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันราชภัฏยะลา
อาจารย์ ดร.จีรัง คำนวนตา
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปร.ด.
วิธีวิทยาการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
MICT
Information and Communication Technology
Universtiy of Wolonggog, Australia
วศ.บ.
ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์พริ้มไพร วงค์ชมภู
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
วท.ม.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่