บุคลากร

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

อาจารย์พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ศษ.ม.
การส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
สด.
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศษ.ม.
การส่งเสิรมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.
กิจกรรมบำบัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สบ.
สาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
อาจารย์ ดร.รัตน์สุดา ทนันปา
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
สด.
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศษ.ม.
การส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สบ.
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ.
สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปกศ.
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น)
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีเชียงใหม่
อาจารย์อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
สด.
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กำลังศึกษา)
ส.ม.
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สบ.
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.
โภชนาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
อาจารย์พัชรี วงศ์ฝั้น
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
สด.
สาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา)
ส.ม.
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วท.บ.
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์ทัศน์กร อินทจักร์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
วท.ม.
เภสัชวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สบ.
สาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช