เกี่ยวกับวิทยาลัย

ข่าวสารล่าสุด

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (4 ปี)
– ภาษาอังกฤษ : English for Communication

ชื่อปริญญา และสาขา

     ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

     ชื่อย่อ (ไทย)  : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Arts (English for Communication)  

     ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :    B.A. (English for Communication)

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบของหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 มีจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของภาษาแท้จริง มีห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนและศึกษาค้นคว้า ทั้งห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียนSmart Classroom เป็นต้น

    การเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนักศึกษาจะได้เรียนครอบคลุมในทุกทักษะและอาชีพเช่น วิชาทักษะภาษาได้แก่ การฟัง พูด อ่าน และการเขียน วิชาภาษาศาสตร์ ได้แก่ ภาษาศาสตร์  สัทศาสตร์ วิชาวรรณคดี และวัฒนธรรม  วิชาการแปล วิชาภาษาเพื่อธุรกิจ วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้านและการบริการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจการขนส่ง ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าชายแดน ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ ภาษาอังกฤษเพื่อการกระจายเสียง ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด ภาษาอังกฤษเพื่องานขายและการบริการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์ และการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา

 7000/เทอม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– พนักงานธุรการ, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในองค์กรภาครัฐและเอกชน 

– เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

– นักวิชาการภาษาอังกฤษ ล่าม นักแปล นักเขียน 

– ผู้ปฏิบัติงานประจำสายการบิน หรือท่าอากาศยาน  

– เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ หรือสถานทูต 

– เลขานุการ พนักงานโรงแรม มัคคุเทศก์  

– ผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกร นักจัดรายการวิทยุ 

– ผู้ประกอบการต่าง ๆ ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่สามารถนำความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปประยุกต์ได้