บุคลากร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์กาญจน์พิชชา ถวิลไทย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยครูนครสวรรค์
อาจารย์ปัทมา รัตนกมลวรรณ
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปร.ด.
ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กำลังศึกษา)
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
อาจารย์ ดร.รักคุณ ปัญญาวุธาไกร
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปร.ด.
ภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศษ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์อาทิตย์ ศรีจันทร์ดร
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
กศ.ม.
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ปรภัทร คงศรี
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ศศ.ม.
ภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Mr.Micheal Lakhin
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา