เกี่ยวกับวิทยาลัย

ข่าวสารล่าสุด

ชื่อหลักสูตร 

 – ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
– ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญา และสาขา

     ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 

     ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Early childhood Education)

     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Ed. (Early Childhood Education)

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความสำคัญยิ่งในการสร้างบัณฑิตวิชาชีพครู เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย สามารถทำงานร่วมกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

จำนวนหน่วยกิต    รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต     

โครงสร้างหลักสูตร   โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        30    หน่วยกิต  

                1)  กลุ่มวิชาภาษา                                       9    หน่วยกิต

2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                        3    หน่วยกิต

3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                         9    หน่วยกิต

4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    9    หน่วยกิต  

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า                                102    หน่วยกิต

               1) กลุ่มวิชาชีพครู                                    39 หน่วยกิต

1.1) วิชาชีพครู                             25 หน่วยกิต

1.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     14 หน่วยกิต

       2) กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า                                     63    หน่วยกิต

              2.1) กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว ไม่น้อยกว่า           63 หน่วยกิต

     1)  วิชาเอกบังคับ                                            42 หน่วยกิต

     2)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า              21 หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า                                             6      หน่วยกิต

ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิจโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา

 7000/เทอม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– ครู อาจารย์ทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐ และเอกชน

– นักวิชาการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย

– เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

– เจ้าของกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก

– ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย