บุคลากร

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์อรวรรณ  ผดุงการณ์

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ศษ.ม.
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.
จิตวิทยาพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ค.บ.
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อาจารย์ชลธิดา ณ ลำพูน
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ค.ม.
การจัดการปฐมวัยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ค.บ.
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์อัจฉรีย์ ไกรกิจราษฏร์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ศษ.ม.
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.บ.
การประถมศึกษา
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปร.ด.
การจัดการเทคโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Cert.
Higher Education
The University of Queensland, Australil
กศ.ม.
อุตสาหกรรมศิลป์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ.
อุตสาหกรรมศิลป์
วิทยาลัยครูพระนคร