บุคลากร

สาขาวิชาการประถมศึกษา

อาจารย์ภัสราภรณ์ นันตากาศ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ศษ.ม.
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค.บ.
ภาษาไทย
สถาบันราชภัฏลำปาง
อาจารย์รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ศษ.ม.
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศษ.บ.
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ทิพย์เกสร กำปนาท
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ศศ.ม.
การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นวิจัยและสถิติ
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ค.บ.
การวัดผลการศึกษา
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์คเณยะ อ่อนนาง
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปร.ด.
หลักสูตรการสอนเเละเทคโนโลยีการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศษ.บ.
การสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.นริศรา ญานะ
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปร.ด.
การศึกษาเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศษ.ม.
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ.
บ้านและชุมชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์บุษยา เทิดธรรมไพศาล
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ศษ.ม.
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.บ.
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่