บุคลากร

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงเเรม

อาจารย์วาสนา อังศุนิตย์ลาภา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
วท.ม.
อุทยาน นันทนาการ และการเที่ยงเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ.
พัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปร.ด.
อุทยาน นันทนาการ และการเที่ยงเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)
วท.ม.
การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.
ไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ศศ.บ.
การท่องเที่ยว
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาจารย์ทับทิม เป็งมล
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ศศ.ม.
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศศ.บ.
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์สิริลักษณ์ กัลยา
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
วท.ม.
การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ.
การท่องเที่ยว
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
กศ.ม.
ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ.
มัธยมศึกษา
วิทยาลัยวิชาการศึกษา