บุคลากร

สาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์สุพจน์ คำมะนิด
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
บช.ม.
บัญชี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยพายัพ
บช.บ.
บัญชี
มหาวิทยาลัยพายัพ
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปร.ด.
การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยโยนก
บธ.บ.
การจัดการ
มหาวิทยาลัยโยนก
อาจารย์บุปผา คำนวน
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
บช.ม.
บัญชี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บช.บ.
บัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์ธีว์วรา ไหวดี
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำลังศึกษา)
วศ.ม.
การจัดการโลจิสติกและซัพพลายเซน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.
การจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่