ผู้บริหาร

อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ

คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
นายอนุสรณ์ คำภีร์
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน