ผู้บริหาร

ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว

คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
อาจารย์ ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
นายอนุสรณ์ คำภีร์
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
อาจารย์ชลธิดา ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน