บุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว

คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
โทร : 089 354 1691

อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
โทร : 088 978 3665
ผศ.ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
โทร : 080 059 3061
อาจารย์ปรภัทร คงศรี
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
โทร : 090 165 8455
อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
โทร : 088 978 3665
อาจารย์ชลธิดา ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
โทร : 062 492 4666