บุคลากร

บุคลากรสายสนับสนุน

อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
นายธวัชชัย สืบเมือง
นักวิชาการศึกษา
นายอนุสรณ์ คำภีร์
นักวิชาการศึกษา
นายศรายุทธ เงาคำ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอัญปรียา ใจพรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศษิธร ไพรพนาคีรีเลิศ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร