บุคลากรสายสนับสนุน

นายอนุสรณ์ คำภีร์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
นายธวัชชัย สืบเมือง
นักวิชาการศึกษา
นายสุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล
นักวิชาการโสตทัศนูปการ
นายศรายุทธ เงาคำ
นักวิชาการพัสดุ
นายขวัญชัย ไชยวุฒิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายกิตติ เขียวทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกวินธิดา ภมรภัคคีภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธิดารัตน์ แก้วเจริญ
บรรณารักษ์
นางสาวศษิธร ไพรพนาคีรีเลิศ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร