เกี่ยวกับวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

   1. หลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   2. หลักสูตร สาขาวิชาการประถมศึกษา

 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

     1. หลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
     2. หลักสูตร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3.หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

    1. หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน

4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

     1. หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)   

    1. หลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน