เกี่ยวกับวิทยาลัย

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย
รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภูเบศ พวงแก้ว
กรรมการ
อาจารย์ ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข
กรรมการและเลขานุการ

ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Education (Educational Administration)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Ed. (Educational Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

– ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ

– คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

– ใช้ระบบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี