เกี่ยวกับวิทยาลัย

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เรื่อง การจำกัดพื้นที่ในการรับ-ส่ง พัสดุ ไปรษณียภัณฑ์ อาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 2

หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย
รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภูเบศ พวงแก้ว
กรรมการ
อาจารย์ ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข
กรรมการและเลขานุการ

ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Education (Educational Administration)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Ed. (Educational Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

– ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ

– คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

– ใช้ระบบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี