เกี่ยวกับวิทยาลัย

ข่าวสารล่าสุด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

 “การศึกษาคือหัวใจของการพัฒนา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พันธกิจ (Misson)

  • ผลิตบัณฑิต
  • วิจัย
  • บริการวิชาการ
  • ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ส่งเสริม สืบสานโครงการพระราชดำริ


วิสัยทัศน์ (Vision)

“วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และ บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน