เกี่ยวกับวิทยาลัย

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เรื่อง การจำกัดพื้นที่ในการรับ-ส่ง พัสดุ ไปรษณียภัณฑ์ อาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 2

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

1. อาจารย์วินัย  ไชยวงค์ญาติ
 | ดำรงตำแหน่ง | 
 วันที่ 9 มีนาคม 2548 - 8 มีนาคม 2552 

2. อาจารย์ประจักษ์  เข็มมุกดิ์   

   | ดำรงตำแหน่ง | 

   วันที่ 9 มีนาคม 2552 - 8 มีนาคม 2556

3. รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย   

   |  ดำรงตำแหน่ง | 

   วันที่ 9 มีนาคม 2556 - 4 กันยายน 2556 

4. อาจารย์ถนัด  บุญชัย             

   |  ดำรงตำแหน่ง | 

   วันที่ 5 กันยายน 2556 - 31 มกราคม 2567

5. อาจารย์วินัย  ไชยวงค์ญาติ   

   |  ดำรงตำแหน่ง | 

   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 มกราคม 2561

6. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล       

   |  ดำรงตำแหน่ง |

   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 มีนาคม 2561

7. อาจารย์วินัย  ไชยวงค์ญาติ   

   |  ดำรงตำแหน่ง 

   วันที่ 9 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน