เกี่ยวกับวิทยาลัย

ข่าวสารล่าสุด

ประวัติความเป็นมา

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2543 จากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน โดยคุณูปการจากสมาชิกผู้แทนราชฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับอธิการบดีสถาบันราชภัฏเชียงใหม่และ
ผู้นำท้องถิ่น ได้แก่

อาจารย์ปัญญา  จีนาคำ      สมาชิกสภาผู้แทนราชฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผศ.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ   อธิการบดีสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
นายเดช  เยาวโสภา            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
นายเสน่ห์  คำแสน              กำนันตำบลปางหมู
นายศมน  รัตนชัยทิพยกุล   ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งกองมู

          พร้อมคณะทำงานและชาวบ้านบ้านทุ่งกองมู จำนวน 56 คน ที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินในขณะนั้นและได้ยกให้กับวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณจึงดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งและได้รับความอนุเคราะห์จาก
รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลำพอง อธิการบดีสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาได้ดำเนินการล้อมรั้วลวดหนามโดยรอบบริเวณพื้นที่ จำนวน 109 ไร่ 6 ตารางวา

          วันที่ 5 กันยายน 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพื้นที่และได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาผู้แทนราชฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นเพื่อวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่จัดการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

           สภาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนในปี 2547 และในปี 2547 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยนายสุรสิทธิ์  ตรีทอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนรวมขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมสาธารณูปโภค งบประมาณการก่อสร้าง 11.9 ล้านบาท และมอบให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2547 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

           ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ได้สั่งการให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนและประชาชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 75.6 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและก่อสร้างอาคารเรียนรวมขนาด 3 ชั้น 1 หลัง อาคารอัฒจันทร์ จำนวน 1 หลัง หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 1 หลัง หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 1 หลัง และโรงยิมเนเซียม จำนวน 1 หลัง และสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 3.77 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการขนาด 2 ชั้น จำนวน 8 คูหา

           กระทรวงศึกษาธิการการได้จัดตั้งวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2548 โดยได้ทำการเปิดสอนภาคปกติรุ่นแรก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาการบัญชี มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 51 คน ที่เรียนในพื้นที่จัดการศึกษาแห่งนี้ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการศึกษามาแล้วมากกว่า 10 ปี โดยสถานที่จัดการศึกษาต่างๆ อาทิ โรงเรียนบ้านจองคำ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนและในปี 2550 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอลและระบบรดน้ำ งบประมาณ 5.7 ล้านบาท และอาคารจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 5.98 ล้านบาท