คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ดร.นิพนธ์ คำพา
ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
นายสุรศักดิ์ ป้อมทองคำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิชัย จิตสว่าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชาย คำใส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอารีย์ แสนสม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุภาณี สุนันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์บุปผา คำนวน
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ทัศน์กร อินทจักร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
นายอนุสรณ์ คำภีร์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นายกิตติ เขียวทอง
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นายขวัญชัย ไชยวุฒิ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม