คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ดร.นิพนธ์ คำพา
ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม กุณาศรี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
นายสุรศักดิ์ ป้อมทองคำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิชัย จิตสว่าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชาย คำใส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอารีย์ แสนสม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์บุปผา คำนวน
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ทัศน์กร อินทจักร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์กาญจน์พิชชา ถวิลไทย
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์สัญฌา พันธุ์แพง
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เลขานุการ
อาจารย์ ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายอนุสรณ์ คำภีร์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
อาจารย์ทัศน์กร อินทจักร์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นายธวัชชัย สืบเมือง
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นางสาวธิดารัตน์ แก้วเจริญ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นายสุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม