แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อม สําหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัดความ เสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด 19

แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อม สําหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัดความ เสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด 19

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน แจ้งการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อม สําหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัดความ เสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

ข่าวสารล่าสุด