อธิการบดี มร.ชม. ย้ำ เปิดเทอมใหม่ Online On-site ใส่ใจสุขภาพ

อธิการบดี มร.ชม. ย้ำ เปิดเทอมใหม่ Online On-site ใส่ใจสุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งความห่วงใยและย้ำเตือนถึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษา สังเกตการณ์สอน นักศึกษาทดลองสอน และศิษย์เก่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาทุกแห่ง ในช่วงที่สถานศึกษาทยอยเปิดภาคเรียนใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทั้งรูปแบบ Online On-site หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งนี้ขอให้ ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่าง การงดไปในพื้นที่เสี่ยง และการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะไม่เพียงแต่เป็นการดูแลตนเอง แต่ยังเป็นการช่วยกันหยุดการแพร่ระบาด ในสถานศึกษาและในชุมชน และด้วยขณะนี้มีการทยอยฉีดวัคซีนให้แก่ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ท่านที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ยังคงต้องรักษาสุขภาพและป้องกันตนเอง สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็ขอให้ทำการลงทะเบียนกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ เพื่อจะได้ร่วมกัน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่อไป

ที่มาข้อมูลข่าว / ภาพ : อาจารย์พลศรัณย์  ศันยทิพย์  หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ข่าวสารล่าสุด