วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการสำรวจความต้องการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการสำรวจความต้องการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการสำรวจความต้องการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
———————————————————–
1) ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา : รับผู้สำเร็จปริญาโททางด้านการศึกษาและเกี่ยวข้องกับการศึกษา
// ลิงค์สำรวจความต้องการศึกษาต่อ ป.เอก บริหารการศึกษา
———————————————————–
2) สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต : รับผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท ทุกสาขาวิชา
// ลิงค์สำรวจความต้องการศึกษาต่อ ป.เอก สาธารณสุขศาสตร์
———————————————————–
3) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต : รับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
// ลิงค์สำรวจความต้องการศึกษาต่อ ป.โท สาธารณสุขศาสตร์
———————————————————–
4) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู : รับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี เป็นครูผู้สอน และมีรายชื่อในระบบ KSP School ของสถานศึกษาต้นสังกัด
// ลิงค์สำรวจความต้องการศึกษาต่อ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
———————————————————–

ข่าวสารล่าสุด