มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่งตั้งอาจารย์อรวรรณ ผดุงการณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่งตั้งอาจารย์อรวรรณ ผดุงการณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด