มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อรวบรวมส่งมอบให้แก่ ศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation : CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อรวบรวมส่งมอบให้แก่ ศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation : CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนที่
เลขที่บัญชี 062-3-11828-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
หรือบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เช่น เครื่องนอน ผ้าห่ม ถุงขยะ เจลล้างมือ ของใช้ส่วนตัว อาหารแห้ง ฯลฯ ตามที่ท่านเห็นสมควร (งดเว้นของสด) เพื่อรวบรวมส่งมอบให้แก่ศูนย์แยกกักโรคชุมชนต่อไป
โดยสามารถนำส่งสิ่งของดังกล่าวได้ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ชั้น 7 อาคารราชภัฏเฉลิม พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวณัฐภรณ์ ขันไชย เบอร์โทรศัพท์ 088-260 0868
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อได้ที่กองบริหารทั่วไป สานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเวลาทำการปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. หรือติดต่อผู้ประสานงานนางสาวเสาวณีย์ วิมุกตายน เบอร์ 097-419 4636
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เบอร์ 096-324 3285

ข่าวสารล่าสุด