ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เรื่องให้ผู้บริหาร อาจารย์ ครู และบุคลากร มาปฎิบัติงานและดำเนินการเรียนการสอน และการสอบ เป็นระบบ On – site ณ สถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เรื่องให้ผู้บริหาร อาจารย์ ครู และบุคลากร มาปฎิบัติงานและดำเนินการเรียนการสอน และการสอบ เป็นระบบ On – site ณ สถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ

ข่าวสารล่าสุด