พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมดังนี้
นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
นางณัฐจิตกานต์ จันทร์โอพาส ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบ้านจองคำ
นางดรุณี วนากมล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ)
นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
นายทวิล อินทะสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
นายมนัส จันทร์กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
นายจักรกฤษณ์ เอี่ยมอาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่
นายบุญช่วย คันธีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง
นายมานพ คงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
นายนิติพงษ์ ชมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
นางนงนุช สุนทรพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงไม้สัก
นางวิภาลักษณ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การบรรยาย เรื่อง ทิศทางและความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับภาคีเครือข่ายในยุคศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนน

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC

#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด