โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้ารับการประกันการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้ารับการประกันการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้ารับการประกันการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ

อาจารย์สมชาย คำใส ประธานกรรมการ
อาจารย์วิชัย จิตสว่าง กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ สิริสังวาลย์ คำเรือง กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ อาจารย์ชลธิดา ณ ลำพูน กรรมการและเลขานุการ
#MaehongsonCampus #CMRUMHS
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS

ข่าวสารล่าสุด