โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต ณ สะพานข้าวก้าวเพื่อสุข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต ณ สะพานข้าวก้าวเพื่อสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต ณ สะพานข้าวก้าวเพื่อสุข
.
📌เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต ณ สะพานข้าวก้าวเพื่อสุข ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะการใช้ชีวิตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับวัย ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นางสาวธีรันญา ธรรมานุวงศ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด