โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมชูช่อพวงครามและพิธีมอบสัมฤทธิบัตรครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมชูช่อพวงครามและพิธีมอบสัมฤทธิบัตรครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชูช่อพวงครามและพิธีมอบสัมฤทธิบัตรครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นายวิชัย จิตสว่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมี อาจารย์ชลธิดา ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน
.
สำหรับโรงเรียนสาธิตฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการได้อย่างเหมาะสมกับวัย และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงต่อไป
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.

ข่าวสารล่าสุด