โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านสาธารณสุขชุมชนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านสาธารณสุขชุมชนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านสาธารณสุขชุมชนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้อง B 235 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด