โครงการวิศวกรสังคม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน: พัฒนานวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพในภาวะวิกฤติโควิด 19 ร่วมหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการวิศวกรสังคม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน: พัฒนานวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพในภาวะวิกฤติโควิด 19 ร่วมหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการวิศวกรสังคม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน: พัฒนานวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพในภาวะวิกฤติโควิด 19 ร่วมหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อาจารย์ ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค คุณอนุสรณ์ คำภีร์ และนักศึกษาวิศวกรสังคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิศวกรสังคมนำผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการ pitching ไปเผยแพร่และทดลองใช้ในชุมชน จำนวน 4 ผลงาน คือ 1) นวัตกรรมสปริงเกอร์แอร์ 2) นวัตกรรมเครื่องกรองอากาศประหยัดพลังงาน 3) สเปรย์สมุนไพรลดฝุ่น PM 2.5 และ 4) นวัตกรรมเครื่องอัดจาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการบรรยายแนวคิด องค์ประกอบของนวัตกรรม สาธิตและทดลองใช้ ร่วมสนุกตอบคำถาม ผลของการจัดกิจกรรม ได้รับความสนใจ สร้างเสริมความรู้ พัฒนาความคิดด้านการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสำหรับใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาที่พบในชุมชนแก่นักเรียน และชาวบ้านชุมชนบ้านทุ่งกองมู

📝 ข่าว : นางสาวธีรันญา ธรรมานุวงศ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด