โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 อาจารย์พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 97 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนริศรา ธนนภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความอนุเคราะห์ วิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

.

📝 Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #MaehongsonCampus
#คณะพยาบาลศาสตร์ #nursecmru
#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #MSCCMRU
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #ildr
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS

 

ข่าวสารล่าสุด