โครงการจุดประกายการทำวิจัยและพัฒนาสู่ ยุค 5G

โครงการจุดประกายการทำวิจัยและพัฒนาสู่ ยุค 5G

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “จุดประกายการทาวิจัยและพัฒนาสู่ ยุค5G” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ศิลป์ชัย นิลกรณ์ เป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อจุดประกายการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม (จากหิ้งลงสู่ห้าง) ยุค 5G , แนวทางและกระบวนการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุน (Research proposal) , แก่นที่ควรรู้และเข้าใจ 7 ข้อสาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีผู้บริหาร เเละคณาจารย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด