เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ.ผ่าบ่อง

เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ.ผ่าบ่อง

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จำนวน 64 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ.ผ่าบ่อง (อาคารศูนย์การเรียนรู้ผาบ่อง Smart Learning ) โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์ตรง ให้นักเรียนเข้าใจและมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกทักษะการสังเกต ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม พัฒนาทักษะทางการสื่อสาร ทักษะทางสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งล้วนเป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่
.
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/avcc8m7RJyNMqHTGA
.
📝 Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม

ข่าวสารล่าสุด