อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย การปฐมพยาบาล

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย การปฐมพยาบาล

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เเละนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เข้าร่วม ทั้งนี้ในการอบรมเเบ่งหลักสูตรอบรมออกเป็นภาคทฤษฏี และปฏิบัติ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ หลักการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) การห้ามเลือด การเข้าเฝือกชั่วคราว การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากทีม EMS อบต.ปางหมู 1669 สายด่วนทีมฉุกเฉิน

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด