วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2566

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ดร.นิพนธ์ คำพา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ อาจารย์วิชัย จิตสว่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับทางวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ จากนั้น ดร.นิพนธ์ คำพา ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 2 ท่าน ดังนี้
– อาจารย์ปรภัทร คงศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้รับเเต่งตั้งเป็นรองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
– อาจารย์พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้รับเเต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

ข่าวสารล่าสุด