วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดพิธีไหว้ครู “น้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดพิธีไหว้ครู “น้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู “น้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์อาวุโสร่วมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมพิธี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ให้วิชาความรู้ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษา

ข่าวสารล่าสุด