วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ แนะนำผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาคารสถานที่ต่าง ๆ ฯลฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับ แนะนำการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายพิเศษแนวทางความสำเร็จในสายวิชาชีพ โดยนายสมชาย คำใส และการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยอาจารย์ ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข อาจารย์ที่ปรึกษาหมูเรียน ทั้งนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จำนวน 30 คน ในปีการศึกษา 2566
.
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

.

📝 Wisdom for Growth

ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #MaehongsonCampus

#คณะพยาบาลศาสตร์ #nursecmru

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #MSCCMRU

#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #ildr

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS#SatitCMRU.MHS

ข่าวสารล่าสุด