วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2566

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2566

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2566
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.นิพนธ์ คำพา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
📙 ทั้งนี้ ดร.นิพนธ์ คำพา ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ภัทรมน พันธุ์แพง ที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และจากการประชุมดังกล่าว ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและใช้สำหรับการสอนต่อไป
.
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นางสาวธีรันญา ธรรมานุวงศ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.

ข่าวสารล่าสุด