วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โครงการสัมมนา และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โครงการสัมมนา และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โครงการสัมมนา และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนา และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ กระบวนการแนวทาง และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ข่าว : นางสาวธีรันญา ธรรมานุวงศ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด