วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ส่งมอบและสาธิตการใช้นวัตกรรมผลผลิตจากโครงการวิจัยฯ

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ส่งมอบและสาธิตการใช้นวัตกรรมผลผลิตจากโครงการวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นำโดย อ.ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค และอาจารย์ ดร.จีรัง คำนวณตา ได้ส่งมอบและสาธิตการใช้นวัตกรรมที่เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย คือ โมเดลนวัตกรรม 4P ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เท้าของผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเบาหวาน และส่งมอบแผนที่ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเบาหวาน พร้อมเว็บแอพพลิเคชันที่มีความสามารถในการค้นหาและรายงานระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการวิจัย จำนวน 2 เรื่อง คือ 1) การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เท้าสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานด้วยนวัตกรรม (อุปกรณ์สำรวจเท้าด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน) และการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 2) การพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแล และติดตามภาวะสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ในการส่งมอบนวัตกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ยกระดับให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็น รพ.สต.นวัตกรรมที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุโดยใช้นวัตกรรม การจัดพื้นที่/มุมนวัตกรรมประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่ง เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเบาหวาน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุงไม้สัก และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในสอยเป็นผู้รับมอบนวัตกรรม

📝 ข่าว : นางสาวธีรันญา ธรรมานุวงศ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด