วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ  ห้องประชุมทุ่งกองมู  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 การแนะนำงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สวัสดิการนักศึกษา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักทะเบียนและประมวลผล คณะ วิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศกว่า 14,0 คน

 

 

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด