วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน แนะแนวการศึกษาต่อในงาน CMRU Education Expo 2022

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน แนะแนวการศึกษาต่อในงาน CMRU Education Expo 2022

                  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับอาจารย์ คณะครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในงาน CMRU Education Expo 2022 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live ซึ่งมีการแนะนำสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ทั้ง 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน, สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน, สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน,สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, สาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของแต่ละสาขาวิชาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียน และการทำงาน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage :  CMRUEduExpo2022

 

ภาพ / ข่าว นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด