วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ภัทรมน พันธุ์แพง” ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพ

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ภัทรมน พันธุ์แพง” ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ภัทรมน พันธุ์แพง”อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2566 – 15 เมษายน 2573

ข่าวสารล่าสุด