วันบัณฑิตานุสรณ์ บัณฑิตรุ่นที่ 42

วันบัณฑิตานุสรณ์ บัณฑิตรุ่นที่ 42

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานบัณฑิตานุสรณ์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 42 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ประจำปี 2563 โดยภายในงานได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น การร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 42 และการถ่ายภาพหมู่ ถ่ายรูปกับญาติและถ่ายรูปร่วมกันเพื่อน พี่ น้องในสถาบัน

ทั้งนี้ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 42 มีกำหนดการร่วมงานบัณฑิตานุสรณ์ ถ่ายรูปหมู่บัณฑิตและถ่ายรูกับญาติ ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 และจะได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 42 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2563

ข่าว/ภาพ : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด