วสม.นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ฯ

วสม.นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ฯ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ปรภัทร คงศรี รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ หลักความร่วมมือโครงการราชประศาสนศาสตร์สองสมัย (องก์สอง)กับสถาบันการศึกษาระหว่างดำเนินกิจกรรมผู้นำต่อยอด (ภาคเช้า) ได้นำนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย สรุป จากทีมวิทยากรศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ในฐานเรียนรู้ด้านต่างๆ และ (ภาคบ่าย) เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ดังนี้
-ฐานเรียนรู้ด้านป่าไม้ โดยโครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-ฐานเรียนรู้ด้านพืช โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
-ฐานเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย โดยสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
-ฐานเรียนรู้ด้านประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด