วมส. ร่วมงานประเพณี “ปอยเหลินสิบเอ็ด” หรืองานเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2565

วมส. ร่วมงานประเพณี “ปอยเหลินสิบเอ็ด” หรืองานเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมเดินขบวนแห่จองพารา ในงานประเพณี “ปอยเหลินสิบเอ็ด” หรืองานเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2565
📌 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมขบวนแห่จองพารา ในงานประเพณี “ปอยเหลินสิบเอ็ด”หรืองานเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2565 ณ หอนาฬิกาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึง หน้าลานวัฒนธรรม บริเวณสี่แยกไฟแดงกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นางสาวธีรันญา ธรรมานุวงศ์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC

#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด