วมส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day

วมส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ปรภัทร คงศรี รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นำนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู และ 7ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ตำบล ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดปางหมู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมกับการเรียนรู้ เป็นพื้นที่แบบอย่างทางด้านกายภาพ และด้านจิตใจ
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
📝 Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม

ข่าวสารล่าสุด