วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2566

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดร.นิพนธ์ คำพา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566 โดยมี อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ ดร.นิพนธ์ คำพา ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 3 ท่าน ดังนี้
– อาจารย์ ดร.รัตน์สุดา ทนันปา ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
– นายอนุสรณ์ คำภีร์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
– นางสาวพิชญาวี มงคลเพชรรัตน์ ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูปฏิบัติการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชถัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด