วมส.ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2563

วมส.ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2563

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 โดยมี ดร.นิพนธ์ คำพา ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม ทั้งนี้ ดร.นิพนธ์ คำพา ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิได้มอบช่อดอกไม้ ให้กับครูพรพรรณ สงวนสิทธิ์ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เเละอาจารย์ ดร.กฤต พันธุ์ปัญญา ในโอกาศ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด